ارزیاب خسارت

استقرار ارزیابان خسارت سیار بیمه آسیا در تعطیلات نوروز 1401

تیم های ارزیاب خسارت سیار بیمه های اتومبیل بیمه آسیا در مجاورت پاسگاه های پلیس راه محورهای خروجی تهران مستقر می شوند. به گزارش روابط عمومی بیمه آسیا، تیم های ارزیاب خسارت سیار بیمه آسیا با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات به بیمه گذاران و خدمات‌رسانی شایسته بیمه ای به مردم در تعطیلات …

استقرار ارزیابان خسارت سیار بیمه آسیا در تعطیلات نوروز 1401 Read More »

اعتراض زیان‌دیده به خسارت پرداختی شرکت بیمه

پس از تشکیل پرونده و بازدید خودرو خسارت‌دیده و مشخص کردن میزان خسارت وارد شده توسط ارزیاب خسارت شرکت بیمه، مبلغ نهایی خسارت قابل پرداخت به اطلاع شخص خسارت‌دیده می‌رسد. جهت دریافت مبلغ واقعی خسارت و رفع مغایرت خسارت برآورده شده توسط بیمه‌گر با میزان خسارت مورد انتظار خسارت‌دیده، بهتر است طرفین حادثه خودرو خسارت‌دیده …

اعتراض زیان‌دیده به خسارت پرداختی شرکت بیمه Read More »

نحوه ارزیابی خسارت بیمه

نحوه ارزیابی خسارت توسط کارشناس

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 1) رجوع شخص ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﯾﺎ خسارت‌دﯾﺪه (ﺷﺨﺺ ذینفع ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه) ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﯾﺎ خسارت‌دﯾﺪه ﯾﺎ ذﯾﻨﻔﻊ در ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ، باید ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ‌ای که ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ می‌باشد به واﺣـﺪ ﺧـﺴﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ مراجعه نماید و پس از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم اﻋﻼم ﺧﺴﺎرت و اراﺋﻪ ﻣﺪارک مورد …

نحوه ارزیابی خسارت توسط کارشناس Read More »

ارزیاب خسارت

ارزیاب خسارت کیست؟

آشنایی با ارزیابان خسارت و وظایفی که برعهده دارند؟ ارزیابان خسارت اشخاص حقیقی یا حقوقی مستقلی که به خسارات و ادعاهای بیمه‌گذاران به درخواست بیمه‌گران رسیدگی می‌کنند و طبق شرایط بیمه‌نامه و تعهدات بیمه‌گر مقدار خسارت وارده را ارزیابی و تعدیل می‌کنند.بیمه‌گران با پرداخت حق‌الزحمه، ارزیاب خسارت بیمه‌ای را که فردی مستقل و کاملا مجرب …

ارزیاب خسارت کیست؟ Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top