بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (Latent Defects of Building)

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان که تحت عنوان بیمه تضمین کیفیت ساختمان نیز شناخته می‌شود، زیر‌مجموعه بیمه‌های اموال می‌باشد. مطابق جزء 3 از بند ب ماده 30 قانون برنامه چهارم توسعه، تنها به شرط داشتن بیمه‌نامه کیفیت ساختمان گواهی پایان‌کار برای ساختمان‌های عمومی و مجتمع‌های مسکونی صادر می‌گردد و بیمه مرکزی از سال 1387 …

بیمه عیوب اساسی و پنهان ساختمان (Latent Defects of Building) Read More »