بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه

نخستین بار این‌ نوع‌ بیمه‌‌نامه در سال‌ ۱۸۸۰ در انگلستان‌ ارائه‌ گردید. پوشش‌ بیمه‌ آتش‌سوزی‌ خساراتی را که مستقیماً‌ به‌ اموال‌ و اشیاء وارد می‌گردد را جبران‌ می‌نماید در حالی که بیمه‌نامه‌ عدم‌النفع به صورت پوشش‌ثانویه‌ای است که‌ می‌تواند خسارات‌ ناشی‌ از توقف‌ فعالیت‌ عادی‌ بیمه‌گذار به‌ دلیل آتش‌سوزی‌ را جبران نماید. برای مثال چنانچه …

بیمه تعطیلی کارگاه و کارخانه Read More »