بیمه‌نامه مسئولیت مدنی عمومی

انواع بیمه‌نامه‌های مسئولیت مدنی عمومی به شرح زیر می‌باشد:• بیمه‌نامه مسئولیت مدنی جامع هیئت مدیره/مدیر و مالکین ساختمان در مقابل خسارات جانی و مالی وارد شده به اشخاص ثالث و مراجعین در مشاعات• بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مراجعین به مساجد و اماکن• بیمه‌نامه مسئولیت مدنی مالکان پارکینگ، تعمیرگاه، کارواش، نمایشگاه و وسایل نقلیه موتوری در مقابل …

بیمه‌نامه مسئولیت مدنی عمومی Read More »