بیمه نامه شخص ثالث

طراحی بیمه نامه‌های شخص ثالث

در طراحی بیمه نامه‌های به سه مؤلفه‌ی فرد، اتومبیل و کاربری توجه شده‌است و پس از پایان بررسی‌ها به بیمه مرکزی ارائه خواهد شد. بر این اساس می‌توان با بررسی کارت سوخت افراد میزان رانندگی آنها را ارزیابی کرد و نرخ‌های مختلفی برای حق بیمه صادر کرد. همچنین در طراحی بیمه نامه‌های بیمه شخص ثالث …

طراحی بیمه نامه‌های شخص ثالث Read More »