بیمه هواپیما

این‌ نوع‌ بیمه‌،‌ خطرات‌ مربوط به‌ هواپیما همچون مالکیت‌، اداره‌، تعمیر و نگهداری‌ و یا فروش‌ تحت پوشش قرار می‌گیرد. در این‌ متن به‌ طور خلاصه به‌ بیمه‌ بدنه‌ و مسئولیت‌ اشاره خواهیم کرد.در صورت‌ وقوع حادثه، بیمه‌ هواپیما نیز همانند بیمه‌ اتومبیل‌‌ هم‌ خسارات‌ مالی‌ وارده به‌ وسیله‌ نقلیه‌ و هم‌ خسارات‌ مالی‌ و …

بیمه هواپیما Read More »