اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی، مطالبه خاندوزی

وزیر اقتصاد، “تغییر وضعیت نظارت های اثر بخش در صنعت بیمه” را یکی از مطالبات خود در این ارتباط عنوان و تأکید کرد: من گزارش های فصلی و شش ماهه صنعت بیمه در این ارتباط را از بیمه مرکزی خواهم خواست و از آقای بهزادپور و همکاران می خواهم، گزارش هایی را تهیه کنند که …

اصلاح قانون تاسیس بیمه مرکزی، مطالبه خاندوزی Read More »