درمان رایگان 384 هزار نفر مصدوم حوادث رانندگی در شش ماهه نخست 1400 با منابع پرداختی صنعت بیمه صورت گرفت؛

صنعت بیمه کشور در شش ماهه اول سال 1400 مبلغ 1340 میلیارد تومان از محل حق بیمه رشته شخص ثالث، بابت درمان رایگان مصدومین حوادث رانندگی به وزارت بهداشت پرداخت نمود. به گزارش خبرگزاری بیمه از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی و بر اساس آمار اعلامی از سوی وزارت بهداشت، …

درمان رایگان 384 هزار نفر مصدوم حوادث رانندگی در شش ماهه نخست 1400 با منابع پرداختی صنعت بیمه صورت گرفت؛ Read More »