صنعت بیمه محیط آزمون اقتصاد نیست!

خطاب به خاندوزی و دولتمردان ؛ آیا در نظر دولتمردان ، صنعت بیمه محیط آزمون اقتصاد است که در برهه حساس اقتصاد کشور ، دستخوش انتصابات غیر ضابطه ای قرار گیرد؟ / شیفت مدیران بانکی به تصاحب کرسی ریاست بیمه مرکزی، این سیگنال را از صنعت بیمه به شبکه بانکی صادر می کند که اگر …

صنعت بیمه محیط آزمون اقتصاد نیست! Read More »