فرانشیز بیمه

فرانشیز تلفظ فرانسوی لغت franchise است و معنای لغوی آن معافیت، مصونیت و آزادی می‌باشد. اما کاربرد این کلمه در بیمه هیچ ارتباطی با چنین معنایی ندارد. بکارگیری این کلمه در بیمه به طور کلی صحیح نیست اما در بین عوام به طور مصطلح به کار می‌رود. بنابراین شرکت‌های بیمه و سایر ارگان‌ها نیز همین …

فرانشیز بیمه Read More »