بیمه مسئولیت مدنی

انواع بیمه مسئولیت مدنی

بیمه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان طبق قانون کار، کارفرما مسئول حوادث بوجود آمده برای کارکنان در اثر رعایت نکرده شرایط ایمن و بهداشت در محیط کار است و باید خسارات جانی بوجود آمده برای کارکنانش را جبران نماید. این بیمه متعهد است در صورت مسئول شناخته شدن کارفرما هزینه خسارات جانی و بدنی …

انواع بیمه مسئولیت مدنی Read More »