مواردی که کارگر می‌تواند از کارفرما شکایت کند

میان کارگر و کارفرما رابطه‌ای دو طرفه برقرار است بدین معنا که هر یک از آن‌ها در قبال دیگری حقوق و تکالیفی دارد. در کشور ما حقوق و تکالیف هر یک از طرفین به طور شفاف و دقیق توسط قانون کار مشخص گردیده است.همانگونه که کارفرما در صورت عدم انجام وظایف از جانب کارگر، قادر …

مواردی که کارگر می‌تواند از کارفرما شکایت کند Read More »