ارزشگذاری دارایی

ارزش‌گذاری دارایی‌ها در بیمه

ارزش اقتصادی دارایی در بیمه ارزش اقتصادی یک دارایی(یا یک مطالبه) با توجه به قابلیت ایجاد جریان‌‌‌‌های نقدی که در طول زمان برای صاحب آن دارایی تعیین می‌‌گردد. این جریان نقدی ممکن است حاصل درآمد‌ها، صرفه‌جویی در هزینه‌‌ها و یا پرداخت‌‌های معین شده در قرارداد باشد. منظور از ارزش، ارزش حال این جریان‌های نقدی و …

ارزش‌گذاری دارایی‌ها در بیمه Read More »