تلفن تماس: 02191003047

ارزیابی خسارت

بیمه مرکزی ایران

شورای عالی بیمه عهده‌دار تفسیر مصوبات شورای عالی بیمه

شورای عالی بیمه موظف به تفسیر مصوبات عالی بیمه است! اینکه بیان شود که کارشناسان شرکت های ارزیابی خسارت در زمان حضور در محل جهت بررسی فقط عکس برداری می کنند کاملا با روح کار ارزیابی خسارت که خود ارزیاب باید در محل حاضر شود منافات دارد به گزارش خبرگزاری بیمه،برخی اوقات ممکن است مواد …

شورای عالی بیمه عهده‌دار تفسیر مصوبات شورای عالی بیمه Read More »

نحوه ارزیابی خسارت بیمه

نحوه ارزیابی خسارت توسط کارشناس

ﻣﺮاﺣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﺴﺎرت در واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ 1) رجوع شخص ﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﯾﺎ خسارت‌دﯾﺪه (ﺷﺨﺺ ذینفع ﯾﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﭘﺮوﻧﺪه) ﺑﻪ واﺣﺪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽﺑﯿﻤﻪﮔﺬار ﯾﺎ خسارت‌دﯾﺪه ﯾﺎ ذﯾﻨﻔﻊ در ﺑﯿﻤﻪﻧﺎﻣﻪ، باید ﭘﺲ از وﻗﻮع ﺣﺎدﺛﻪ‌ای که ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﺑﯿﻤﻪ می‌باشد به واﺣـﺪ ﺧـﺴﺎرت ﺷﺮﮐﺖ ﺑﯿﻤﻪ مراجعه نماید و پس از ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻓﺮم اﻋﻼم ﺧﺴﺎرت و اراﺋﻪ ﻣﺪارک مورد …

نحوه ارزیابی خسارت توسط کارشناس Read More »

Scroll to Top
Scroll to Top