بیمه مسئولیت

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین

معرفی بیمه نامه بر طبق این بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای کلیه اشخاص مربوط به هملیات طراحی، محاسبه و نظارت ساختمان با توجه به قوانین مربوط به نظام مهندسی ساختمان و شهرداری و آئین نامه‌های اجرایی مرتبط با مالکین ساختمان، اشخاص ثالث و کارکنان تحت پوشش قرار می‌گیرند. اهداف بیمه نامه بیمه نامه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین …

بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهندسین Read More »