دبیرکل سندیکای بیمه‌گران در دیدار با مدیران بیمه سرمد تاکید کرد: مدیران جدید نابسامانی ها را فراموش کنند/ نگاه سرمد به آینده باشد

سیدمحمد کریمی در دیدار با مدیران جدید بیمه سرمد گفت: تغییر و تحول و البته اتفاقات در هر شرکت و سازمانی، حتی شرکت‌های پیشرو رخ می‌دهد، اما مهم این است که مدیران جدید، نابسامانی‌ها را فراموش کرده و به راه خود ادامه دهند و مسیر پیشرفت را در پیش بگیرند. به گزارش خبرگزاری بیمه، به …

دبیرکل سندیکای بیمه‌گران در دیدار با مدیران بیمه سرمد تاکید کرد: مدیران جدید نابسامانی ها را فراموش کنند/ نگاه سرمد به آینده باشد Read More »