بیمه مشاغل آزاد، بیمه خویش فرما برای صاحبان حرفه و مشاغل آزاد

یکی از مهم‌ترین وظایف تأمین اجتماعی، ارائه خدمات بیمه به قشرهای مختلف جامعه می‌باشد. مطابق قانون تأمین اجتماعی در کشور ایران، دو دسته کلی بیمه تحت عنوان بیمه اجباری و بیمه خویش‌فرما وجود دارد. بیمه اجباری همان بیمه‌ای است که کارفرمایان برای افراد مشغول به کار در کارگاه‌ها و شرکت‌های خود تهیه می‌کنند. بیمه خویش‌فرما …

بیمه مشاغل آزاد، بیمه خویش فرما برای صاحبان حرفه و مشاغل آزاد Read More »