اصلاح چه مواردی فساد در بیمه نامه های دولتی را کاهش می دهد؟

در این گزارش به مواردی اشاره شده که در صورت اصلاح، فساد در بیمه نامه های دولتی کمتر اتفاق می افتد.

به گزارش خبرگزاری بیمه اگر موارد زیر اصلاح شود فساد در بیمه نامه های دولتی اتفاق نمی افتد:
۱- تبصره ۱ بند ۵ ماده ۱۱ آیین نامه ۷۵ شورای عالی بیمه (آیین نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه)
تبصره ۱- شرکت بیمه مجاز نیست تقاضای صدور بیمه‌نامه‌ای را که به وسیله نماینده ارایه ‌شده است از طریق دیگری، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، قبول نماید مگر با تقاضای کتبی بیمه‌گذار.

  • با ارتباط گرفتن یک نماینده دیگر با بیمه گذار نماینده ای که هیچ دخالتی در بازاریابی بیمه نداشته است به راحتی نماینده اصلی که کار بازاریابی را انجام داده است از چرخه صدور بیمه نامه با یک نامه بیمه گذار حذف می شود.*

۲- بند ۸ ماده ۱۱ آیین نامه ۷۵ شورای عالی بیمه
(آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه) مکمل ۴ آیین نامه ۷۵
۸- کارکنان شرکت بیمه به جز در مواردی که به تصویب هیئت مدیره شرکت بیمه رسیده باشد،
مجاز نیستند انعقاد قرارداد بیمه یا صدور بیمه‌نامه‌ای که شرکت به طور مستقیم بازاریابی و یا جذب کرده است را به نماینده بیمه هدایت و واگذار کنند.
یکی از دلایل اینکه اکثر بیمه گذاران حقوقی بواسطه غیر مستقیم دارای نمایندگی حقیقی یا حقوقی هستند همین بند هست. بیمه گذار حقوقی اعلام می کند که اگر بیمه نامه روی کد نمایندگی … صادر شود حاضر به انعقاد قرارداد هستیم.
۳- ماده ۳۴ آیین نامه ۹۲ شورای عالی بیمه( آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم)
ماده ۳۴- مؤسسه بیمه نمی‌تواند بیمه‌ای را که به وسیله کارگزار بیمه به مؤسسه یا نماینده مؤسسه پیشنهاد شده است از طریق مستقیم یا به وسیله نماینده خود قبول نماید مگر اینکه بیمه‌گذار انصراف خود را از صدور بیمه‌نامه از طریق کارگزار بیمه کتباً اعلام دارد. در این صورت مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه نمی‌تواند تخفیفی برای بیمه‌گذار منظور نموده یا به وی پرداخت کند.
اختیار دادن به بیمه گذار جهت انتخاب واحد صدور خود در مناقصات و… نوعی ایجاد فساد است

۴- ماده ۳۵ آیین نامه ۹۲ شورای عالی بیمه( آیین‌نامه کارگزاری (دلالی) رسمی بیمه مستقیم)
ماده ۳۵- اگر کارگزار بیمه پیشنهاد بیمه‌گذار خود را به مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه تسلیم دارد، مؤسسه بیمه یا نماینده مؤسسه مزبور نمی‌تواند همان بیمه را از کارگزار بیمه دیگری قبول کند مگر با دستور صریح و کتبی بیمه‌گذار.

  • با ارتباط گرفتن یک کارگزار دیگر با بیمه گذار کارگزاری که هیچ دخالتی در بازاریابی بیمه نداشته است به راحتی کارگزار اصلی که کار بازاریابی را انجام داده است از چرخه صدور بیمه نامه با یک نامه بیمه گذار حذف می شود.*

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
Scroll to Top