بیمه‌نامه مسئولیت تولیدکنندگان

موضوع این نوع بیمه‌نامه، بیمه کیفیت محصول بوده و بنا به درخواست بیمه‌گذار جهت جبران خسارات وارده ناشی از بکارگیری محصول در نتیجه عدم ایمنی و وجود عیب و نقص در کالای تولید و عرضه شده، ارائه می‌گردد. همچنین تمامی تولید‌کنندگان کالا (برای مصرف‌کنندگان کالا و اشخاص ثالث) نیازمند این نوع بیمه‌نامه هستند.

بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا شامل 3 زیررشته به شرح زیر می‌باشد:
• عملکرد عایق رطوبتی
• تولیدکنندگان
• شرکت‌های گازرسانی

خسارات تحت پوشش بیمه
با در نظر گرفتن شرایط درج شده در این بیمه‌نامه، خطرات در یکی از سطوح زیر می‌تواند مورد پوشش قرار گیرد:
• فوت
• نقص عضو
• هزینه‌های پزشکی
• خسارت مالی

شرایط عمومی
ماده 1- موضوع قرارداد
بیمه مسئولیت مدنی بیمه‌گذار مطابق موضوع درج شده در شرایط خصوصی بیمه‌نامه مسئولیت ناشی از محصول، موضوع قرارداد تلقی می‌شود.
ماده 2- وظایف و تعهدات بیمه‌گذار
جهت تحقق تعهدات بیمه‌گر که در این بیمه‌نامه درج شده بیمه‌گذار بایستی موارد زیر را رعایت نماید:
• تمامی اطلاعات در مورد موضوع بیمه( خصوصاً موارد مندرج در پرسشنامه) بایستی به درستی در اختیار بیمه‌گر قرار گیرد.
• هر نوع تغییر کمی و کیفی در وضعیت خطر و نقص‌های خط تولید محصولات که افزایش خطر و تعهدات بیمه‌گر را به دنبال داشته باشد بایستی ظرف مدت ده روز به کتباً به اطلاع بیمه‌گر رسانیده شود.
• چنانچه نقصی در خط تولید به وجود آید و یا در ترکیبات و همچنین در تست محصول نهایی اشتباهی صورت گیرد، بیمه‌گذار موظف است اقدامات ملزوم جهت جلوگیری از مصرف و استفاده محصولاتی که بدین ترتیب تولید و عرضه گردیده‌اند را انجام دهد.
• هرگونه ادعای مصرف‌کنندگان و اشخاص ثالث در خصوص موضوع این بیمه‌نامه بایستی حداکثر ظرف مدت پنج روز(به استثنای تعطیلات رسمی) با ذکر مشخصات خسارت‌دیده و موضوع و مبلغ مورد ادعا به بیمه‌گر اعلام گردد.
• کارکنان خط تولید محصولات و فروشندگان محصولات نهایی بایستی متناسب با وظایف خود تجربه، تخصص و مهارت‌های ملزوم را داشته باشند.
• کلیه محصولات تولیدی و مورد فروش بیمه‌گذار براساس شرایط این بیمه‌نامه با پرداخت حق بیمه تحت پوشش بیمه‌ قرار می‌گیرند مگر اینکه توافق دیگری در این زمینه میان بیمه‌گر و بیمه‌گذار صورت گرفته باشد.
• محصولات تولیدی و مورد فروش بیمه‌گذار بایستی شماره و کد شناسایی و آرم مخصوص شرکت را داشته باشند، در هر حال محصولی که بیمه‌گذار تولید و عرضه می‌نماید باید برای بیمه‌گر قابل شناسایی باشد.
• موافقت بیمه‌گذار جهت بازدید و کنترل خط تولید و نصب و همچنین اسناد و مدارک فروش محصولات و امور مالی مربوط به آن‌ها توسط بیمه‌گر در هر زمان که نیاز باشد.
• چنانچه قسمتی از محصولات تولیدی و مورد فروش بیمه‌گذار مورد پوشش بیمه نباشد و بیمه‌گر به استناد مدارک ارائه شده توسط خسارت‌دیده ملزم به پرداخت خسارت گردد، بیمه گذار بایستی هزینه خسارت پرداختی توسط بیمه‌گر به اضافه حق بیمه محصولی که بابت آن خسارت پرداخت شده را ظرف مدت 15 روز از تاریخ نامه کتبی بیمه‌گر در وجه وی ( بیمه‌گر) پرداخت نماید.
بیمه‌گذار بایستی فهرست مشخصات خریداران محصولات را در پایان هر ماه و با مهلت 10 روز از ماه بعد شامل ردیف / نام خریدار شماره قرارداد فروش یا شماره فاکتور فروش/ تاریخ فروش/ نوع محصول / تعداد / مبلغ فروش / شماره سریال بدنه / نشانی خریدار / ملاحظات / به بیمه‌گر تحویل دهد. مدت و نحوه ارسال فهرست مذکور با توافق بیمه‌گر و بیمه‌گذار با درج در شرایط خصوصی قابلیت تغییر دارد.
ماده 3- وظایف و تعهدات بیمه‌گر
• در صورت وقوع خسارت ناشی از موضوع بیمه، بیمه‌گر متعهد به پرداخت خسارت طبق شرایط خصوصی و عمومی این بیمه‌نامه و مدارک ثبت شده خسارت خواهد بود.
• بیمه‌گر متعهد به جبران خساراتی است که خسارت‌دیده (مدعی خسارت) رسید پست سفارشی یا تائیدیه فاکس ارسال گواهی بیمه را برای بیمه گر ارائه کرده باشد.
• خسارت پرداختی توسط بیمه‌گر در دو بخش خسارت‌های تبعی ناشی از محصول شامل :
• فوت و نقص عضو و جبران هزینه‌های پزشکی و خسارات مالی تبعی ناشی از محصول
• خسارات ناشی از عیب و نقص کیفی محصول مطابق شرایط برگ گارانتی صادره توسط بیمه‌گذار می‌باشد. در هر حال نوع تعهدات بیمه‌گر در این خصوص و مبالغ آن در شرایط خصوصی بیمه‌نامه ذکر می‌گردد.
• مجموع مبالغ پرداختی در طول مدت بیمه‌نامه برای خسارات مالی و خسارات بدنی به هر یک از خسارت‌دیدگان موضوع این بیمه‌نامه، نباید از حداکثر تعهد بیمه‌گر که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده تجاوز نماید.
• پذیرش هرگونه مسئولیت و سازش در خصوص خسارات مالی و بدنی از جانب بیمه‌گذار در صورت عدم جلب موافقت کتبی بیمه‌گر فاقد اعتبار است مگر اینکه عمل وی باعث جلوگیری از تشدید خطر شود و به مصلحت بیمه‌گر باشد، در غیر این صورت بیمه‌گر می‌تواند نسبت به پرداخت خسارت امتناع کرده و یا خسارت پرداختی را از بیمه‌گذار درخواست نماید.
هزینه‌های دادرسی بیمه‌گذار که صرف دفاع از خود و عدم قبول مسئولیت شده است حداکثر تا 20% نرخ تعهد بیمه‌گر می‌باشد منوط بر آنکه هزینه‌های مذکور بعلاوه مبلغ خسارت از حدود تعهدات بیمه‌گر که در شرایط خصوصی بیمه‌نامه درج شده تجاوز ننماید.
ماده 4- استثنائات
خسارات ناشی از موارد زیر در حدود تعهدات بیمه‌گر نمی‌باشد :
• خسارت عمدی و خسارات ناشی از تقلب بیمه‌گذار و خریدار
• خسارت ناشی از انفجار هسته‌ای و تشعشعات رادیواکتیو.
• خسارت ناشی از جنگ، انقلاب، شورش، اعتصاب و دیگر عوامل نظیر.
• خسارت ناشی از تخلف از قوانین و نظامات دولتی.
• خسارات ناشی از حوادث طبیعی.
• خسارات ناشی از عوامل خارجی و استهلاک.
• استثنائاتی که توسط بیمه‌گذار برای محصول در برگ ضمانت‌نامه (گارانتی) درج شده است.
• خسارات ناشی از نصب اشتباه محصول و هر نوع خسارتی که مربوط به عیب و نقص و عدم‌کارایی محصول مرتبط نمی‎باشد.

ماده 5- فسخ و بطلان بیمه‌نامه
هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند با اخطار کتبی ده روزه اقدام به فسخ بیمه‌نامه نمایند. تبصره : چنانچه فسخ قرارداد بیمه از جانب بیمه‌گر انجام شود، بایستی حق بیمه مدت باقی‌مانده به صورت روزشمار محاسبه و به بیمه‌گذار برگشت شود. (به استثنای موارد درج شده در قانون بیمه) اما در صورتی که فسخ بیمه‌نامه از جانب بیمه‌گذار باشد، حق بیمه برگشتی مطابق تعرفه بیمه کوتاه‌مدت محاسبه و برگشت خواهد شد.
ماده 6- چنانچه مسئولیت موضوع این بیمه‌نامه توسط بیمه‌نامه‌های دیگری نیز تأمین گردد، تعهد بیمه‌گر به تناسب مبلغی که خود بیمه کرده با جمع مبالغ بیمه شده می‌باشد.
ماده 7- خسارت موضوع این بیمه نامه با اطلاع بیمه‌گذار مستقیماً از جانب بیمه‌گر به شخص خسارت‌دیده و یا ذوی الحقوق وی پرداخت خواهد شد و به محض پرداخت خسارت، بیمه‌گر در برابر بیمه‌گذار و شخص یا اشخاص خسارت‌دیده بری الذمه می‌گردد.
ماده 8- آدرس و اقامتگاه قانونی بیمه‌گذار در پیشنهاد بیمه و متن این بیمه‌نامه ذکر گردیده و بیمه‌گذار بایستی تغیر نشانی و اقامتگاه قانونی خود را کتباً به بیمه‌گر اعلام نماید. در صورت تغییر نشانی و مطلع ساختن بیمه‌گر از آن، نشانی و اقامتگاه قبلی بیمه‌گذار معتبر شناخته می‌شود.
ماده 9- بیمه‌گر و بیمه‌گذار بایستی تلاش کنند تمامی اختلافات ناشی از این بیمه‌نامه را به روش دوستانه و مسالمت‌آمیز حل و فصل کنند در غیر این صورت هر یک از طرفین باید کارشناس برگزیده خود را به طرف دیگر معرفی نماید. در صورت عدم توافق کارشناسان مزبور یک نفر به عنوان سر‌کارشناس انتخاب می‌گردد. کارشناس و کارشناسان نسبت به صدور حکم نهایی اقدام می‌نمایند و در صورت عدم توافق در خصوص رای نهایی، رسیدگی به تمامی اختلافات ذکر شده در صلاحیت محاکم صلاحیت‌دار قضایی خواهد بود.
ماده 10- این بیمه‌نامه بر اساس اظهارات کتبی بیمه‌گذار که در پیشنهاد بیمه درج شده تنظیم می‌گردد و هرگونه تغییری در آن به موجب الحاقی صادره از جانب بیمه‌گر خواهد بود. هرگاه مفاد الحاقی با موافقت‌های به عمل آمده میان طرفین تطابق نداشته باشد بیمه‌گذار موظف است ظرف پانزده روز از تاریخ صدور، تغییر و یا تصحیح الحاقی را کتباً مطالبه نماید در غیر این صورت اوراق مزبور قطعی قلمداد خواهد شد.
ماده 11- مرور زمان دعاوی ناشی از این بیمه‌نامه دو سال است که از تاریخ وقوع حادثه منشاء دعوی آغاز می‌گردد.
ماده 12- در خصوص موارد مندرج نشده در این بیمه‌نامه مطابق قانون بیمه و سایر قوانین جاری کشور عمل خواهد شد.

منبع

https://www.samannegar.ir/%d8%a8%db%8c%d9%85%d9%87%e2%80%8c%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%aa%d9%88%d9%84%db%8c%d8%af%da%a9%d9%86%d9%86%d8%af%da%af%d8%a7%d9%86/

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Scroll to Top
Scroll to Top